Wstęp


Oddając do rąk czytelników Zarys Dziejów Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie autor zdaje sobie sprawę, że przedstawiona historia szkół nie jest pełna. Fakt ten w dużej mierze wynika z braku źródeł, które w części w nieznanych okolicznościach uległy zniszczeniu.

Podstawowymi źródłami wykorzystanymi przez autora były protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, luźne zapiski byłego dyrektora mgr Józefa Sołtysika oraz wiedza posiadana przez piszącego, jako że przez kilka lat był dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie.

Do chwili obecnej nie zachowała się znaczna część dzienników lekcyjnych a chcąc odtworzyć wykazy absolwentów z pierwszych lat istnienia Liceum korzystano z przygotowanych w 1985 roku notatek na okoliczność obchodów 40 - lecia powstania Miejskiego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum w Rymanowie. Notatki te w znacznej części wykonała. Helena Sołtysik, długoletnia sekretarka szkoły.

Mimo tych trudności posiadane informacje pozwoliły na wykonanie niniejszego opracowania.

Gorące słowa podziękowania autor kieruje do osób, które w znacznym stopniu przyczyniły się do jego powstania , a mianowicie: do mgr Elżbiety Nadziakiewicz dyrektora Liceum Ogólnokształcącego, mgr Jolanty Konieczny, która opracowała wykaz klas maturalnych, kompletowała zdjęcia a w końcowym efekcie wykonała wiele prac technicznych, Zofii Litarowicz za pomoc przy pozyskaniu wielu danych nauczycieli uczących w Liceum, dr Beacie Suwale – Szczechowskiej za pomoc przy kompletowaniu fotografii, mgr Arkadiuszowi Habratowi, Maciejowi Szot za wykonanie fotokopii oraz skanowanie fotografii i dokumentów a także mgr Dominice Górze – Rygiel za kompletowanie zdjęć oraz częściową korektę opracowania.

Bardzo ważną sprawą by?o pokrycie kosztów wydania drukiem napisanego zarysu monografii. Wszystkim instytucjom i ludziom życzliwym szkole autor serdecznie dziękuje wyrażając przekonanie, że to skromne opracowanie będzie w przyszłości uzupełniane.

Autor przeprasza te osoby, które być może nie zostały należycie docenione względnie nazwiska ich pominięto. 

Janusz Konieczny

Powstanie szkoły i pierwsze lata jej istnienia

1945 – 1952


Po zakończeniu II wojny światowej w Polsce mieszkało 24 miliony ludzi w tym przypuszczalnie 3 miliony było analfabetami. W województwie rzeszowskim według danych ówczesnego Ministerstwa Oświaty żyło 150 tysięcy analfabetów. W szacunku tym nie uwzględniono znacznej migracji na Ziemie Zachodnie.

W tej kwestii historia powtórzyła się, ponieważ Polska Ludowa podobnie jak II Rzeczypospolita miała do rozwiązania ten sam problem – opracował system kształcenia podstawowego. II Rzeczypospolita na samym początku też stawiała sobie ten cel – mieć obywateli bardziej światłych.

W listopadzie 1944 roku burmistrzem Rymanowa był Stefan Szudziński i to zapewne wówczas, w tym niełatwym dla Polski i miasta czasie, zrodziła się myśl utworzenia w Rymanowie szkoły średniej.

O tym, że czasy były trudne, niech świadczy fakt, że gmina nie posiadała żadnych środków żywnościowych, by zaopatrzyć w nie nauczycieli. Dotyczyło to podstawowych artykułów jak mlka, ziemniaki i mleko. Aby nauczyciele mogli otrzymywać przydział tzw.: mleka pełnego, musieli w tym celu składać podania do Starostwa w Sanoku. Podobne kłopoty związane były z zaopatrzeniem nauczycieli w opał. Sprawami socjalnymi zajmowało się m.in. Ognisko Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Związek Nauczycielstwa Polskiego reaktywował swoją działalność w listopadzie 1944 roku. Podstawową komórką wówczas było tzw.: „Ognisko”. W składzie Zarządu Ogniska znaleźli się doświadczeni nauczyciele z okresu przedwojennego oraz z tajnego nauczania.

Pierwszym prezesem Ogniska był Władysław Moryl (kierownik szkoły w Ladzinie), jego zastępcą był Jan Cała (kierownik szkoły w Rymanowie), sekretarzem Józef Penar (nauczyciel z Klimkówki), a skarbnikiem- Kazimierz Dobrowolski (nauczyciel z Milczy). Do Ogniska należało wówczas 43 osoby.

W takiej oto sytuacji podjęto inicjatywę, której celem było utworzenie w miasteczku szkoły średniej.

Wśród osób, które realizowały wytyczony cel, byli m.in.: Aniela Wais – kierowniczka 7 – mimo klasowej Publicznej szkoły Powszechnej żeńskiej, Jan Cała – kierownik 7 - mio klasowej Publicznej szkoły Powszechnej Męskiej, Jan Bolanowski i Wiktor Niemczyk – rolnicy oraz Aleksander Kołek – lekarz i Jan Kukla – geodeta.

Osoby te potrafiły swoim zaangażowaniem, wręcz pasją zainteresował nie tylko miejscowe władze, lecz także szerokie rzesze społeczeństwa. Pamiętano tu o podobnej próbie utworzenia Gimnazjum podjętej przed 1939 rokiem która nie spotkała się z życzliwością i poparciem.

Kształcenie miejscowej młodzieży na poziomie średnim z racji utrudnienia w dojazdach zarówno do Sanoka, jak i do Krosna było uciążliwe i kosztowne. Ponadto, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, nie wszyscy chętni do nauki mogli się kształcił.

Miejskie Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum w Rymanowie utworzono na bazie budynku szkół powszechnych, co spowodowało pewne utrudnienia lokalowe.

Pierwszym dyrektorem szkoły został Paweł Dębiec urodzony 24 stycznia 1912 roku w Rymanowie i tu zamieszkały. Ukończył wydziały prawa i matematyczno – przyrodniczy Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Naukę w miejskim gimnazjum w Rymanowie rozpoczęto 10 września 1945 roku. 

Cała historia w pliku PDF - aby otworzyć plik proszę kliknąć tutaj.

 

ABSOLWENCI LO W RYMANOWIE 1947-2008 r 

Rok szkolny 1946/47 

Kochańska Zofia, Penar Stanisława, Szwarc Józef, Ziajka Tadeusz, Czajkowski Henryk, Pniak Maria, Jachimowska Alina, Szepieniec Teresa, Wyderka Edmund, Bolanowski Stanisław, Sołtysik Janina, Trygar Alina.


Rok szkolny 1947/48 

Barcentewicz Władysław, Białas Janina, Bojarski Władysław, Bolanowska Zofia, Bolanowski Tadeusz, Federkiewicz Tadeusz, Filar Stanisława, Królicki Edmund, Nadziakiewicz Dominik, Pelczar Teresa, Sołtysik Antonina, Sołtysik Julian, Szajna Anna, Szajna Stefania, Szmyd Jadwiga, Wojtowicz Maria, Bolanowska Helena, Cisowska Irena, Cetnarski Augustyn, Kindelski Jan, Kropaczek Jerzy, Kropaczek Ryszard, Kukla Julia, Lenart Mieczysław, Materniak Helena, Nowotarski Henryk, Penar Józef, Sołtysik Helena, Szlamer Adela, Żywiecki Wacław, Siemieniec Fryderyka, Orzechowski Konstanty, Tedowska Maria, Tedorska Zofia, Gutkowska Alicja, Kosonocka Maria, Materniak Hermina, Materniak Stanisław, Nadziakiewicz Teresa, Oberc Maria, Oberc Zofia, Pniak Zdzisława, Szajna Stanisław, Topolska Janina, Topolska Janina, Topolska Stanisława, Wołczańska Stanisława, Zarzycki Adam. 

Rok szkolny 1948/49 

Białas Barbara, Rękas Kazimierz, Kochański Stanisław, Puchalski Jan, Domańska Krystyna, Mroczkowski Aleksander, Semenowicz Janina, Zając Maria , Fedorski Ryszard, Fedorska Lidia, Krukar Genowefa, Mroczkowska Wiesława, Nowotarski Czesłw, Sołtysik Wanda, Szymanek Maria, Wołczański Władysław, Woźniakowicz Kazimiera, Zając Eugeniusz, Penar Kazimierz, Lorenc Czesław, Jaworski Roman, Mazurkiewicz Genowefa, Radwański Józef, Kilar Józef, Ficowski Zofia, Lorenc Adolf, Nikody Stanisława, Mroczkowska Maria, Topolska Maria, Topolska Janina , Gajewska Jadwiga 

Rok szkolny 1949/50 

Barcentewicz Maria, Bolanowski Józef, Bolanowski Józef Zbigniew, Bolanowski Stanisław, Dworzałski Ferdynand, Hanus Józef, Janowski Jan, Jaworski Jan, Kijowska Stanisława, Kilar Kazimierz, Krukar Stanisław, Muszyński Stanisław, Piaseczyński Jerzy, Pelc Genowefa, Rysz Michalina, Sieniawska Alicja, Skibiński Aleksander, Sołtysik Antonina, Sołtysik Stanisława, Trygar Zofia, Wołczański Józef, Ziemiańska Zofia, Nowotarska Zygmunta, Oberc Tadeusz, Czerniec Kazimierz, Mazurkiewicz Stanisław, Pelczarski Franciszek, Reiss Jan, Szepieniec Zbigniew. 

Wszystkie roczniki absolwentów w pliku PDF - aby otworzyć plik proszę kliknąć tutaj.