->REKRUTACJA DO LO RYMANÓW NA ROK 2021/2022<-

 

Zobacz Interaktywny Folder Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie

Kliknij Poniżej

 

lub

 

W celu pełnej czytelności na urządzeniach mobilnych zalecamy przeglądanie strony w orietnacji poziomej. 


Oferta LO - 2021/22 dla absolwentów szkół podstawowych

Profil matematyczno - fizyczny

 

Przedmioty i rozszerzenia

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: obowiązkowo - fizyka.  Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.

Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy: programowanie w matematyce / AutoCAD.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, fizyka.

 

  

 

 

Profil geograficzno - matematyczny

 

Przedmioty i rozszerzenia

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: obowiązkowo - geografia. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.

Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy: programowanie / zajęcia z AutoCada / elementy geodezji i kartografii.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, geografia.

 

 

 

 

Profil cyberbezpieczeństwo z programowaniem

 

Przedmioty i rozszerzenia

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: obowiązkowo - Informatyka. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.

Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy: programowanie w matematyce / cyberbezpieczeństwo.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, informatyka.

 

 

 

 

Profil humanistyczno - prawniczy

 

Przedmioty i rozszerzenia

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: obowiązkowo - język polski. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.

Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy: podstawy dziennikarstwa/elementy prawa.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie.

 

 

 

 

Profil językowo - biznesowy

 

Przedmioty i rozszerzenia

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: obowiązkowo - język angielski. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.

Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy: język obcy w biznesie/podstawy ekonomii.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, wos.

 

 

 

 

Profil medyczno - ratowniczy

 

Przedmioty i rozszerzenia

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: obowiązkowo - biologia. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.

Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy: pielęgniarstwo/ratownictwo medyczne.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, biologia

 

 

 

 

Profil multimedia i kreowanie wizerunku

 

Przedmioty i rozszerzenia

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: obowiązkowo - język angielski. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.

Przedmioty uzupełniające dostosowane do profilu klasy: podstawy dziennikarstwa, fotografia, film, kreowanie wizerunku.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, wos.

 

 

 

 

Profil psychologiczno - pedagogiczny

 

Przedmioty i rozszerzenia

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: obowiązkowo - język polski. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.

Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy: podstawy psychologii/podstawy pedagogiki.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, biologia.

 

 

 

 

Oddział przygotowania wojskowego

 

Przedmioty i rozszerzenia

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: obowiązkowo - geografia. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.

Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy: kryminalistyka.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, geografia.

 

 

 

 

Oddział Straży Pożarnej i Straży Granicznej

 

Przedmioty i rozszerzenia

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: obowiązkowo - wiedza o społeczeństwie. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.

Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy: ratownictwo medyczne.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, geografia.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
PROFIL MATEMATYCZNO-FIZYCZNY

 

W Skrócie

Profil matematyczno - fizyczny przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Zajęcia na profilu matematyczno- przyrodniczym rozwijają zainteresowania w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych. Przygotowuje do studiowania na kierunkach takich jak: matematyka, fizyka, informatyka, mikro - i nanotechnologie w biofizyce, systemy diagnostyczne w medycynie, energetyka, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, lotnictwo i kosmo-nautyka, automatyka i robotyka, mechatronika, finanse i rachunkowość.

Pełna Oferta

Oferujemy uczniom:

- przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych,

- nauczanie matematyki i fizyki z wykorzystaniem tablic multimedialnych oraz najnowszych technologii internetowych,

- warsztaty w salach przedmiotowych , które dają możliwości symulowania wielu zjawisk matematyczno-przyrodniczych,

- obserwacje Słońca i nocnego nieba za pomocą wysokiej klasy teleskopu Sky-Watcher,

- udział w wykładach i zajęciach warsztatowych na wyższych uczelniach (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk)

- warsztaty w laboratoriach Centrum Nauki Kopernik,

- zajęcia plenerowe z astronomii i astrofizyki w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach oraz w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego,

- zajęcia laboratoryjne w Pracowni Fizycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego ramach współpracy z Instytutem Fizyki UJ.

 
 
 

 


PROFIL GEOGRAFICZNO-MATEMATYCZNY

 

W Skrócie

Profil geograficzno - matematyczny przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi i matematycznymi. Matematyka i geografia odgrywają znaczną rolę przy rekrutacji na licznych kierunkach studiów, a szczególnie: matematyka, budownictwo, ekonomia, handel zagraniczny, geografia, geodezja i kartografia, geologia, inżynieria środowiska, architektura krajobrazu, marketing i zarządzanie, ekologia, agroturystyka, turystyka i rekreacja.

Pełna Oferta

Oferujemy uczniom:

- nowoczesne metody zajęć z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego,

- zajęcia terenowe z wykorzystaniem map i sprzętu GPS,

- warsztaty matematyczne prowadzone przez wykładowców uczelni wyższych,

- zajęcia GIS (System Informacji Geograficznej) w Instytucie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie,

- projekty rozwijające zainteresowania geograficzne
i matematyczne uczniów,

- udział w konkursach matematycznych, krajoznawczych
i turystycznych,

- warsztaty w laboratoriach Centrum Nauki Kopernik,

- zajęcia dodatkowe z podstaw tworzenia map oraz podstaw geodezji i kartografii,

- realizację projektów z przedsiębiorczości i ekonomii: „Uczelnie szkołom – o finansach z NBP. Akademicki Portfel Wiedzy o Finansach", „Młoda strefa biznesu”, „Przedsiębiorcza szkoła, przedsiębiorczy uczeń” oraz „Szkoła Przedsiębiorczości – edukacja ekonomiczna poprzez klasowe firmy symulacyjne”,

- dodatkowa propozycja - historia sztuki dla kandydatów
na architekturę,

- wycieczki krajoznawcze i rajdy.

 

 


PROFIL CYBERBEZPIECZEŃSTWO Z PROGRAMOWANIEM

 

W Skrócie

Profil cyberbezpieczeństwo z programowaniem przeznaczony jest dla Ciebie, jeżeli interesujesz się informatyką, cyberbezpieczeństwem, programowaniem, sztuczną inteligencją oraz posiadasz zdolności i predyspozycje matematyczne. Pomoże Ci w przyszłości brać aktywny udział w tworzeniu, rozwijaniu nowoczesnych technologii.

Społeczeństwo potrzebuje specjalistów, którzy potrafią wykorzystać najnowsze algorytmy i technologie, a z drugiej strony, potrafią je zabezpieczyć. Funkcjonowanie w takim otoczeniu wymaga od nas logicznego myślenia oraz zainteresowania naukami ścisłymi, dzięki czemu możemy je zrozumieć i wykorzystać w codziennym życiu. Znajomość matematyki, języków programowania, bezpieczeństwa technologii informatycznych, różnych programów komputerowych to dzisiaj najbardziej oczekiwane i pożądane umiejętności przez pracodawcę na rynku pracy.

Bezpieczeństwo systemów informatycznych, aplikacji, sieci, ochrony danych osobowych jest niezwykle ważne w zapewnieniu bezpiecznej ciągłości działania systemów. Programowanie, znajomość języków programowania, oprogramowania, algorytmiki to kluczowe umiejętności potrzebne w dobrym zespole IT. Wybierając ten profil masz szansę studiowania na takich kierunkach jak: informatyka, cybernetyka, automatyka i robotyka, inżynieria systemów, informatyka i ekonometria, teleinformatyka i wielu innych kierunkach studiów

Pełna Oferta

Oferujemy uczniom:

- dodatkowe zajęcia z programowania i cyberbezpieczeństwa,

- rozwijanie umiejętności technicznych z zakresu konstruowania, budowania i programowania robotów,

- warsztaty tematyczne prowadzone przez wykładowców uczelni wyższych,

- udział w zajęciach rozwijających zainteresowania: bezpieczeństwo systemów, ochrona danych osobowych, konstruowanie robotów,

- warsztaty z programowania elementów elektroniki.

 
 
 

  


PROFIL HUMANISTYCZNO - PRAWNICZY

 

W Skrócie

Profil humanistyczno – prawniczy skierowany jest do uczniów zainteresowanych naukami humanistycznymi i społecznymi. Zajęcia przygotowują do studiowania na kierunkach: filologia polska, historia, prawo, prawo i administracja, psychologia, pedagogika, socjologia, dziennikarstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, kulturoznawstwo, bezpieczeństwo wewnętrzne.

Pełna Oferta

Oferujemy uczniom:

- cykliczne wykłady i warsztaty na uczelniach wyższych,

- przygotowanie do olimpiad (Historycznej, Wiedzy o Państwie i Prawie, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, Wiedzy o Integracji Europejskiej, Wiedzy o Prawach Człowieka, Filozoficznej, Literatury i Języka Polskiego) oraz do innych prestiżowych konkursów przedmiotowych,

- udział w projektach edukacyjnych,

- obserwacje i symulacje rozpraw sądowych,

- zajęcia w klasach pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji WSIiZ w Rzeszowie,

- udział w projekcie „Akademia Bezpieczeństwa” WSPiA w Rzeszowie,

- pracę w Młodzieżowej Radzie Gminy Rymanów,

- tutoriale z zakresu nauk humanistycznych i społecznych,

- wyjazdy na spektakle, wystawy, do kina,

- lekcje realizowane w teatrach, galeriach i muzeach,

- zajęcia medialne,

- spotkania z przedstawicielami świata kultury, nauki, sportu i polityki,

- współpracę z mediami,

- udział w Dyskusyjnym Klubie Filmowym,

- udział w zajęciach teatralnych, poetyckich i recytatorskich,

- lektorat z języka łacińskiego.

 
 
 

   


PROFIL JĘZYKOWO - BIZNESOWY

 

W Skrócie

Profil językowo - biznesowy przeznaczony jest dla uczniów, którzy są zainteresowani nauką języków obcych na poziomie rozszerzonym w zwiększonym wymiarze godzin, a także wykazują zainteresowanie ekonomią i przedsiębiorczością. Obowiązkowym przedmiotem na poziomie rozszerzonym jest język angielski, a do wyboru: geografia lub matematyka. Zajęcia przygotowują do studiowania na takich kierunkach jak: filologie obce (np. angielska, germańska i inne), lingwistyka stosowana, stosunki międzynarodowe, europeistyka oraz na kierunkach ekonomicznych.

Pełna Oferta

Oferujemy uczniom:

- możliwość nauki dwóch języków obcych (język angielski obowiązkowo na poziomie rozszerzonym) oraz do wyboru język niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański lub włoski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym – w zwiększonym wymiarze godzin,

- możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w języku angielskim z zakresu historii, geografii oraz kultury państw anglojęzycznych,

- zajęcia z języka obcego w biznesie,

- współpraca ze szkołami w Niemczech, Bułgarii, Rumunii, we Włoszech w ramach realizowanych projektów Erasmus Plus oraz z Polsko – Niemiecką Współpracą Młodzieży Jungendwerk (wymiany uczniowskie),

- współpraca z Uniwersytetem Rzeszowskim i KPU w Krośnie i UP w Sanoku,

- wyjazdy na spektakle teatralne w języku angielskim,

- zajęcia z przedsiębiorczości (m.in. tworzenie biznes planu),

- możliwość zdawania matury dwujęzycznej z języka angielskiego lub niemieckiego ,

- przygotowania do zdawania certyfikatów językowych.

 
 
 


 


PROFIL MEDYCZNO - RATOWNICZY

 

W Skrócie

Profil medyczno – ratowniczy przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych naukami medycznymi, biologicznymi, chemicznymi i społecznymi. Uczniowie są przygotowani do studiowania m.in. na kierunkach: medycyna, stomatologia, farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, ochrona zdrowia, inżynieria biomedyczna, biologia, chemia, psychologia, biotechnologia, biochemia, chemia stosowana, weterynaria, zootechnika, ochrona środowiska, kosmetologia, wychowanie fizyczne i wiele innych

Pełna Oferta

Oferujemy uczniom:

- wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne i ćwiczenia praktyczne na uczelniach wyższych,

- przygotowanie do olimpiad i konkursów,

- innowacyjne zajęcia i udział w ćwiczeniach w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego i Państwowego Ratownictwa Medycznego,

- współpracę z instytucjami promującymi transplantologię w Polsce,

- współpracę międzynarodową w ramach projektu Erasmus,

- naukę postepowania przy nagłym zatrzymaniu krążenia połączoną z obsługą automatycznego defibrylatora, ćwiczenia praktyczne z zakresu prowadzenia resustytacji  krążeniowo – oddechowej,

- zajęcia z ratownictwa medycznego odbywające się nie tylko w systemie klasowo lekcyjnym, ale także poza szkoła, m.in. w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym i Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Sanoku,

- projekty prozdrowotne i proekologiczne,

- własne projekty badawcze,

- możliwość udziału w wolontariacie w placówkach opieki zdrowotnej oraz akcjach Szkolnego Koła PCK oraz Szkolnego Koła Honorowych Dawców Krwi,

- język angielski zawodowy – innowacja pedagogiczna,

- lektorat z języka łacińskiego.

 
 
 
 

 

 


PROFIL MULTIMEDIA I KREOWANIE WIZERUNKU

 

W Skrócie

Profil multimedia i kreowanie wizerunku przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych pracą w branży medialnej. Dodatkowe zajęcia takie jak: podstawy dziennikarstwa, fotografia, edycja filmu oraz praca nad wizerunkiem pozwalają uczniom w przyszłości na kontynuację zainteresowań na wielu kierunkach studiów wyższych o podobnej tematyce.

Pełna Oferta

Oferujemy uczniom:

- cztery semestry dodatkowych zajęć w ramach siatki godzin z: dziennikarstwa, fotografii, filmu, pracy nad wizerunkiem (autoprezentacja, wizaż, modeling),

- możliwość wyboru przedmiotów do rozszerzenia, w tym języków (5 do wyboru),

- w ciągu całego cyklu nauki warsztaty i spotkania z: prowadzącymi programy telewizyjne i radiowe, zawodowymi fotografami i filmowcami, doświadczonymi modelkami i wizażystkami, specjalistami od kreowania wizerunku,

- możliwość korzystania ze szkolnego studia fotograficznego, pracowni lingwistycznej, szkolnego radiowęzła,

- współpracę ze szkołami w Niemczech, Austrii, we Włoszech i na Węgrzech w ramach realizowanych projektów Erasmus+ (wymiany uczniowskie),

- indywidualny program nauczania z wybranego języka obcego dla uczniów wybitnie uzdolnionych lingwistycznie,

- współpracę z Uniwersytetem Rzeszowskim, Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie, Uczelnią Państwową w Sanoku.

 
 
 

 

 

 


PROFIL PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNY

 

W Skrócie

Profil psychologiczno-pedagogiczny to oferta dla przyszłych pedagogów i psychologów, opiekunów, pracowników socjalnych oraz terapeutów.

Studia pedagogiczne, psychologiczne, zarządzania zasobami ludzkimi i inne pokrewne kierunki otwierają możliwości zatrudnienia w oświacie, działalności gospodarczej usługowej i produkcyjnej, opiece społecznej, medycynie, w dziedzinie ekonomii, filozofii, teologii itp. To miejsce, gdzie sam możesz zrozumieć siebie i zdecydować o swojej przyszłości.

Zajęcia prowadzone będą metodami aktywizującymi oraz warsztatowymi. Umożliwią zrozumienie specyfiki myślenia psychologicznego oraz pozwolą przełożyć zdobytą wiedzę teoretyczną na interpretację zdarzeń z życia codziennego.

Pełna Oferta

Oferujemy uczniom:

- zajęcia z psychologiem, psychoterapeutą oraz mediatorem,

- szkolenia z rówieśniczej interwencji kryzysowej i pomocy przedpsychologicznej (zdobywanie wiedzy efektywnego i bezpiecznego wspierania swoich przyjaciół i znajomych w sytuacjach trudnych, poznanie podstawowych reguł pomagania),

- zajęcia z neurodydaktyki w praktyce szkolnej, czyli wykorzystanie wiedzy o pracy mózgu do szybszego i skuteczniejszego uczenia się,

- kurs pedagogiki wczesnoszkolnej w praktyce w ramach współpracy z przedszkolem i szkołą podstawową,

- warsztaty tematyczne (m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi, komunikacja interpersonalna, asertywność, samoocena, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, wystąpienia publiczne, kreatywność, alternatywne sposoby rozwiązywania sporów i konfliktów),

- program mediacji rówieśniczych - tytuł „mediatora rówieśniczego”,

- udział w ogólnopolskich olimpiadach, turniejach psychologicznych i pedagogicznych z możliwością zdobycia indeksu na studia wyższe,

- sporządzanie profili psychologicznych, uczestnictwo w projektach badawczych i eksperymentach społecznych,

- udział w pozalekcyjnym seminarium psychologicznym i wieczorkach psychologicznych.

 
 
 
 

 


 


ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

 

W Skrócie

Oddział przygotowania wojskowego przeznaczony jest dla młodych ludzi, którzy planują związać swoją przyszłość z wojskiem. Może być doskonałym wstępem do kariery wojskowej oraz wyjątkową okazją do sprawdzenia swoich możliwości.

Oddział przygotowuje uczniów również do studiowania w szkołach oficerskich, na politechnikach, akademiach wychowania fizycznego. Szkolimy przyszłych studentów takich kierunków jak: bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne oraz ratownictwo medyczne.

Oddział został objęty patronatem 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, wpisuje się w 125 lat tradycji Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, którego jesteśmy spadkobiercami. Dumni z chwały przodków śmiało patrzymy w przyszłość, oferując naszym uczniom najlepsze wojskowe wykształcenie na Podkarpaciu.

Pełna Oferta

Oferujemy uczniom:

- kształcenie obywatelskie i patriotyczne,

- poznawanie etyki żołnierskiej i Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

- szkolenie strzeleckie na szkolnej strzelnicy o najwyższym standardzie w województwie z broni palnej, sportowej i bojowej,

- przeszkolenie z zakresu obronności, taktyki wojskowej, kryminalistyki i kryminologii,

- naukę musztry użytkowej i paradnej,

- ćwiczenia z terenoznawstwa i łączności, szkolenie medyczne i prawne,

- współpraca z WSPiA i WSIiZ w Rzeszowie,

- zajęcia w jednostkach wojskowych i ośrodkach szkolenia służb mundurowych,

- obozy szkoleniowo-kondycyjne (klasa pierwsza – Mazury, klasa druga – Pomorze) oraz obóz sportowy z windsurfingu (ośrodek szkoleniowy na Mazurach),

- dodatkowe zajęcia sprawnościowe: sztuki walki, siłownia, basen, narty, park linowy, spływy kajakowe, paintball.

 
 
 
 

  

 


ODDZIAŁ STRAŻY POŻARNEJ I STRAŻY GRANICZNEJ

 

W Skrócie

Uczniowie liceum z tego profilu pozyskują najaktualniejszą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz podstawowe wiadomości i umiejętności dotyczące zadań realizowanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zaprojektowane zajęcia umożliwiają udział w symulowanych działaniach prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i Straży Pożarnej, co pozwala uczniom wykształcić odpowiednie cechy charakteru i pożądane postawy.

Zajęcia mają na celu przygotowanie kandydatów do podejmowania dalszego kształcenia na studiach pożarniczych oraz procedury naboru do Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej w zakresie wymaganej wiedzy ogólnej i egzaminów sprawnościowych.

Pełna Oferta

Oferujemy uczniom:

- program kształcenia opracowany na podstawie porozumień z Państwową Strażą Pożarną i Strażą Graniczną,

- zapoznanie z organizacją i strukturą systemu ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej,

- poznanie struktury, zadań i zasad funkcjonowania służb i podmiotów funkcjonujących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym,

- przybliżenie zasad organizacji i prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych oraz działań w czasie klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń,

- trening strzelecki, taktyka przeciwdywersyjna,

- zapoznanie z technikami interwencyjnymi, metodami przeprowadzania kontroli osób i środków transportu,

- zajęcia prowadzone z czynnymi funkcjonariuszami SG i PSP oraz pracownikami uczelni wyższych z zakresu prawa, socjologii, cyberbezpieczeństwa i ratownictwa medycznego,

- regularne wizyty w porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka, Lotniczym Pogotowiu Ratowniczym w Sanoku, Placówce Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych, Zakładzie Karnym w Rzeszowie, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku.